Abash מילים נרדפות


Abash מילים נרדפות פועל טופס

  • לבלבל, הכדים, discompose, בושה, להביך, discomfit, nonplus, discountenance, להפחיד, לדחות, לכבות.
  • להפחית, כלל, לדעוך, לצמצם, להאט, להחליש, להתדלדל, להקל, גאות, נסוגים, בוריסוב, להרגיע, להקטין, להתחדד.
Abash מילה נרדפת קישורים: לבלבל, הכדים, discompose, בושה, להביך, discomfit, nonplus, discountenance, להפחיד, לדחות, לכבות, להפחית, כלל, לדעוך, לצמצם, להחליש, להקל, גאות, נסוגים, בוריסוב, להרגיע,

Abash מילים הופכיות