Abash מילים הופכיות


Abash מילים הופכיות פועל טופס

  • להגדיל, לגדול, להעצים, לחזק, לזרז.
  • להירגע, לשים קלות, נוחות, עצב, hearten, אבטה.

Abash מילים נרדפות