Adamant מילים נרדפות


Adamant מילים נרדפות התואר טופס

  • בלתי נדלית, unbending, החלטית, קבוע, בלתי גמיש, הנחרץ, נוקשה, הנחושה, קשה, בלתי נלאה, intransigent, לחמדנות חושנית.
  • לחמדנות חושנית, כפלדה, סלעית, יין, קשה, חדירים, סלעי, בלתי שביר.
Adamant מילה נרדפת קישורים: unbending, החלטית, קבוע, נוקשה, קשה, בלתי נלאה, intransigent, לחמדנות חושנית, לחמדנות חושנית, סלעית, יין, קשה, חדירים, סלעי,

Adamant מילים הופכיות