Abridge מילים נרדפותAbridge מילים נרדפות פועל טופס

  • לדחוס, לקצר, לסכם, מופשט, לעכל, להתרכז, לחתוך, להפחית, טלסקופ.

Abridge מילה נרדפת קישורים: לדחוס, לקצר, לסכם, מופשט, להתרכז, לחתוך, להפחית, טלסקופ,

Abridge מילים הופכיות