Abase מילים נרדפות


Abase מילים נרדפות פועל טופס

  • להשפיל, צנוע, לגמד, בושה, לועג, לבזות, מבזה, cheapen, debase, כי, נמוך, להפיל, השטחת קצה, הניח.
Abase מילה נרדפת קישורים: להשפיל, צנוע, לגמד, בושה, לבזות, מבזה, cheapen, debase, כי, נמוך, להפיל, השטחת קצה,

Abase מילים הופכיות