Articulate מילים הופכיות


Articulate מילים הופכיות התואר טופס

  • מבולבל, לא קוהרנטי, סתומה, קריא, הסחרור, מטושטשת.
  • עילגת בקעה מבין, מעורפלים, מהסס, עצירת, ממלמל.

Articulate מילים נרדפות